Music Theory

Answers to Harmonic Progression

i

V43

i6

V65/iv

iv

V

VI

N6

viio7/V

V

i